Wersje językowe

Producenci

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

ALL MUSES MUSIC SHOP

 

SPIS TREŚCI:

 1. INFORMACJE

 2. SŁOWNICZEK

 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 4. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 5. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 6. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 7. REKLAMACJE

 8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

INFORMACJE

§ 1.

 

 1. Regulamin sklepu internetowego All Muses Music Shop (dalej: Sklep) oparty jest na prawie powszechnie obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Reguluje on, wraz z odpowiednimi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w sposób wyłączny stosunek prawny powstający pomiędzy operatorem Sklepu, a jego klientami (Użytkownikami).

 2. Jeżeli w Regulaminie mowa o Operatorze Sklepu (względnie o Operatorze) należy przez to każdorazowo rozumieć ALL MUSES spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31-231), ul. Bociana 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000471411; REGON: 122912057; NIP: 9452174789, kapitał zakładowy: 2 550 000 zł.

 3. Punkt odbioru osobistego znajduje się pod adresem: Kraków (31-231), ul. Bociana 6.

 

SŁOWNICZEK

§ 2.

 

Zastosowane w Regulaminie pojęcia należy rozumieć w sposób następujący:

 

 1. Administrator danych osobowych – Operator w kontekście przetwarzania danych osobowych Użytkowników posiadających Konta Użytkownika.

 2. Dni robocze – robocze dni tygodnia tzn. dni o poniedziałku do piątku, z wyłączeniem ustawowych dni wolnych.

 3. Konsument – Użytkownik, którym jest osoba fizyczna zawierająca z Operatorem umowę w ramach funkcjonowania Sklepu, którą zawiera w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Konto Użytkownika/Konto – zbiór zasobów wraz ze zbiorem uprawnień w Sklepie, które stają się dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu się na stronie internetowej Sklepu za pomocą unikalnego loginu oraz hasła.

 5. Operator Sklepu/Operator – podmiot wskazany w § 1 Regulaminu.

 6. Przedsiębiorca – Użytkownik, którym jest osoba fizyczna/osoba prawna/inna jednostka organizacyjna zawierająca z Operatorem umowę w ramach funkcjonowania Sklepu, którą zawiera w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 7. Regulamin – niniejszy regulamin, który określa prawa i obowiązki Operatora oraz Użytkowników w ramach funkcjonowania Sklepu.

 8. Sklep – internetowa witryna sklepowa znajdująca się pod adresem  www.sklepallmuses.com , której administratorem i właścicielem jest Operator.

 9. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych, które zawierają z Operatorem umowę w ramach funkcjonowania Sklepu.

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

§ 3.

 

 1. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia następujących warunków technicznych:

 1. Posiadanie funkcjonalnej przeglądarki internetowej, takiej jak Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome w wersji obsługującej Java Script.

 2. Użytkowana przeglądarka internetowa musi mieć włączoną obsługę Java Script.

 3. Posiadanie oraz użytkowanie elektronicznej skrzynki pocztowej.

 1. Dla korzystania z wszystkich funkcjonalności Sklepu Użytkownik może wyrazić zgodę na wykorzystywanie tzw. ciasteczek, zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie Sklepu. Dokonywanie zakupów jest możliwe bez wyrażania zgody na wykorzystywanie ciasteczek.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

§ 4.

 1. Operator zapewnia dołożenie najwyższej staranności celem zapewnienia ciągłego działania Sklepu przy czym Operator zastrzega na swoją rzecz prawo do czasowego wyłączenia niektórych funkcjonalności Sklepu celem bieżącej konserwacji bądź wprowadzania zmian do struktury Sklepu.

 2. Operator ma prawo ingerowania w strukturę techniczną Sklepu oraz Konta Użytkownika celem zidentyfikowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu sklepu. Owa ingerencja nie dotyczy dostępu do hasła Konta Użytkownika.

 3. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane wymagane w czasie rejestracji Konta Użytkownika, jest zobowiązany także do ich aktualizacji w razie zmian.

 4. Operator nie ma dostępu do hasła do Konta Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest utrzymywać w tajemnicy swoje hasło.

 5. Użytkownik zobowiązuje się do powtrzymania się od podejmowania, w ramach działalności Sklepu, wszelkich działań bezprawnych oraz sprzecznych z dobrymi obyczajami.

 6. Użytkownikowi służy prawo składania reklamacji oraz prawo do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu.

 

 

 

 

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 5.

 

 1. Operator świadczy usługi drogą elektroniczną Użytkownikom posiadającym Konto Użytkownika oraz Użytkownikom nieposiadającym Konta Użytkownika, przy czym Użytkownicy nieposiadający Konta Użytkownika mogą jedynie zapoznawać się z zawartością Sklepu.

 2. Rejestracja i założenie Konta Użytkownika są całkowicie dobrowolne i bezpłatne, jednakże posiadanie Konta Użytkownika jest konieczne dla dokonywania zakupów w Sklepie.

 3. W celu założenia Konta Użytkownika konieczne jest podanie następujących danych:

 1. Adres e-mail

 2. Nazwa użytkownika

 3. Hasło.

 1. Założenie Konta Użytkownika zakończy się wraz z wejściem przez Użytkownika na stronę Sklepu poprzez link aktywacyjny, który otrzyma on na adres e-mail podany przy rejestracji.

 2. Dokonanie aktywacji, o której mowa w ustępie poprzedzającym jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz ze złożeniem następujących oświadczeń woli przez Użytkownika:

 1. Zapoznałem się z Regulaminem,

 2. Akceptuję treść Regulaminu,

 3. Podałem prawdziwe dane w formularzu rejestracyjnym,

 4. Umowę o świadczenie usług zawieram na własne żądanie,

 5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie koniecznym dla korzystania z usług świadczonych przez Operatora Sklepu.

 1. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 2. Wypowiedzenie umowy przez Użytkownika następuje poprzez usunięcie Konta Użytkownika w Sklepie. Usunięcie następuje poprzez wypełnienie stosownego formularza dostępnego na witrynie Sklepu lub poprzez wysłanie wiadomości na adres: sklep@allmuses.com z adresu e-mail podanego przy rejestracji.

 3. Operator może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za
  7-dniowym terminem wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Użytkownika Regulaminu lub zasad obowiązujących w Sklepie, a także wykorzystywania Konta Użytkownika w sposób sprzeczny z Regulaminem, z prawem lub z zasadami współżycia społecznego.

 4. Wypowiedzenie umowy przez Operatora następuje poprzez wysłanie Użytkownikowi stosownej wiadomości na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji. Wraz z wypowiedzeniem umowy następuje zawieszenie Konta Użytkownika.

 

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

§ 6.

 

 1. Operator sprzedaje towary drogą elektroniczną, czyli na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

 2. Informacje oraz ceny zawarte na stronach Sklepu nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, są zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu przywołanej ustawy.

 3. W celu dokonania zawarcia umowy sprzedaży towaru dostępnego w Sklepie Użytkownik zobowiązany jest do zarejestrowania Konta Użytkownika oraz złożenia stosownego zamówienia poprzez udostępniony formularz.

 4. W celu dokonania zawarcia umowy sprzedaży towaru dostępnego w Sklepie konieczne jest podanie następujących danych:

 1. Imię i nazwisko / firma

 2. Adres zamieszkania / siedziba

 3. Adres dostawy

 4. Numer telefonu.

 1. Zawarcie umowy sprzedaży, o której mowa w postanowieniach poprzedzających, następuje w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia za pośrednictwem stosownego formularza wraz z wypełnieniem w nim wszystkich wskazanych pól.

 2. Operator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w przypadku, gdy dane podane przez Użytkownika w celu realizacji zamówienia budzą uzasadnione wątpliwości co do ich prawdziwości.

 3. Ceny znajdujące się w Sklepie są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

 4. Operator wystawia i załącza do towaru paragon fiskalny. Operator może wystawić fakturę VAT na życzenie Użytkownika, pod warunkiem podania przez niego stosownych danych w formularzu zamówienia.

 5. Po złożeniu zamówienia Użytkownik dokonuje płatności poprzez jeden ze sposobów wskazanych w formularzu zamówienia przy czym możliwe jest osobiste odebranie towaru i płatność przy odbiorze pod adresem Operatora podanym w § 1.

 6. Realizacja zamówienia następuje w Dni robocze od godziny 9:00 do godziny 17:00, przy czym przystępujemy do niej po zaksięgowaniu wpłaty, chyba że Użytkownik odbiera towar osobiście.

 7. Operator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w przypadku, gdy Użytkownik nie dokona zapłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia.

 8. Sposoby dostarczenia zamówienia wraz z ich kosztem podane są w formularzu służącym do składania zamówienia. Koszty dostarczenia zamówienia obciążają Użytkownika, chyba że wartość zamówienia, bez kosztów przesyłki, przekracza 200 zł netto – w takim przypadku koszt wysyłki pokrywa Operator.

 9. Wysyłki dostarczane są jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku chęci złożenia zamówienia i otrzymania go poza granicami RP, prosimy o kontakt. Złożenie zamówienia z podaniem adresu dostawy poza granicami RP nie będzie ważne.

 

REKLAMACJE

§ 7.

 

 1. Użytkownik posiada prawo składania reklamacji w związku z usługami świadczonymi przez Operatora drogą elektroniczną.

 2. Operator ma obowiązek dostarczyć Użytkownikom zawierającym umowę sprzedaży z Operatorem, towar bez wad.

 3. Użytkownik, który założył Konto Użytkownika oraz zawarł umowę sprzedaży z Operatorem, posiada prawo składania reklamacji w związku z zawartą umową sprzedaży.

 4. Reklamacje składa się w formie pisemnej poprzez przesłanie ich na adres Operatora podany w § 1 Regulaminu. W przypadku reklamacji związanych z umową sprzedaży, do reklamacji prosimy załączyć wadliwy towar.

 5. Reklamacja może być złożona za pomocą formularza udostępnianego przez Operatora na stronach Sklepu, który należy czytelnie wypełnić oraz przesłać na adres Operatora podany w § 1 Regulaminu.

 6. Zgłaszając reklamację prosimy o wskazanie:

 1. Przyczyny reklamacji,

 2. Opisu ewentualnych uszkodzeń/niesprawności towaru,

 3. Daty dokonania zamówienia,

 4. Numeru zamówienia,

 5. Konta Użytkownika, z którego dokonano zamówienia,

 6. Adresu zwrotnego,

 7. Żądania Użytkownika w związku ze składaną reklamacją.

 1. Operator odpowiada wobec Użytkownika, jeżeli towar konsumpcyjny zakupiony w Sklepie w chwili jego dostawy posiadał wady.

 2. Operator nie odpowiada za wady, gdy Użytkownik w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

 3. Operator ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji w terminie 14 dni.

 4. W przypadku zasadności reklamacji Operator odeśle sprawny towar na adres podany przez Użytkownika oraz zwróci mu poniesione w związku ze złożeniem reklamacji koszty.

 5. Operator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

 6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Użytkownikiem kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ustępie poprzedzającym.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 8.

 

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość. Możliwość taka nie przysługuje Użytkownikom będącym Przedsiębiorcami.

 2. Prawo wskazane w ust. 1 nie jest obarczone koniecznością wskazywania przyczyny odstąpienia.

 3. Odstąpienie następuje poprzez złożenie wobec Operatora stosownego oświadczenia wyłącznie w formie pisemnej w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Wzór oświadczenia zamieszczony jest na końcu Regulaminu.

 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Operatorowi lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Operatora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy przy czym Operator nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Należy przesłać zakupiony towar wraz z wszelkimi akcesoriami, dodatkami, dokumentami itp.

 5. Operator wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. W celu otrzymania zwrotu zapłaconej ceny Użytkownik powinien podać nr rachunku bankowego w przeciwnym wypadku zwrot nastąpi na konto, z którego konsument zapłacił za towar.

 7. Zwrotowi podlega zapłacona cena jak również koszt przesyłki od Operatora do konsumenta, przy czym jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Zwrotowi nie podlega koszt przesyłki od konsumenta do Operatora.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 w szczególności nie dotyczy ono zamówień zawierających nagrania dźwiękowe (płyty z muzyką) w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 9.

 

 1. Operator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Zakładając Konto Użytkownika Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników posiadających Konta Użytkownika wyłącznie w zakresie koniecznym dla właściwego wykonywania świadczonych usług i zawieranych umów sprzedaży.

 4. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 5. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do wglądu do jego danych a także do wniesienia żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W tym celu należy skierować stosowne podanie pisemne na adres Administratora podany w § 1 Regulaminu.

 6. W każdej chwili Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (usunięcia ich z systemu informatycznego Administratora), jednakże będzie to równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika. W tym celu należy skierować stosowne podanie pisemne na adres Administratora podany w § 1 Regulaminu.

 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione osobom trzecim wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora, a w szczególności dla realizacji wysyłki zakupionych w sklepie towarów – udostępnienie podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz kurierskie.

 8. W każdym przypadku usunięcia Konta Użytkownika Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Użytkownika.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

 

 1. Wszelkie spory wynikłe w związku ze stosowaniem Regulaminu, w braku możliwości polubownego porozumienia, rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie to nie wiążę w stosunkach z konsumentami w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 2. Informuje się ponadto, że konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów tj. w trybie mediacji przy pomocy mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

 4. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną zamieszczone na stronach Sklepu oraz przesłane Użytkownikom posiadającym Konta Użytkownika na adres e-mail podany przez nich przy rejestracji. Zmiany obowiązują:

 1. W stosunku do Użytkowników nieposiadających Konta Użytkownika – od dnia ich ogłoszenia na stronach Sklepu.

 2. W stosunku do Użytkowników posiadających Konta Użytkownika – w terminie 14 dni od przesłania im zmian na adres e-mail, przy czym w tym terminie posiadają oni prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

ALL MUSES sp. z o.o.

ul. Bociana 6

31-231 Kraków

   

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 1. …………………………………….., nr zamówienia: ……………………………………..

 2. …………………………………….., nr zamówienia: ……………………………………..

 3. …………………………………….., nr zamówienia: ……………………………………..

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ……………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………..

Adres konsumenta(-ów): ……………………………………..

Podpis konsumenta(-ów): ……………………………………..

Data: ……………………………………..

* - niepotrzebne skreślić

 

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Zaloguj się

Sklep jest w trybie podglądu

Użytkowanie sklepu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.

{nocache:740dd0a7efbe868a13a7aff8c4adbbcb#0}
Click Shop | Hosting home.pl