Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE

§ 7.

 

 1. Użytkownik posiada prawo składania reklamacji w związku z usługami świadczonymi przez Operatora drogą elektroniczną.

 2. Operator ma obowiązek dostarczyć Użytkownikom zawierającym umowę sprzedaży z Operatorem, towar bez wad.

 3. Użytkownik, który założył Konto Użytkownika oraz zawarł umowę sprzedaży z Operatorem, posiada prawo składania reklamacji w związku z zawartą umową sprzedaży.

 4. Reklamacje składa się w formie pisemnej poprzez przesłanie ich na adres Operatora podany w § 1 Regulaminu. W przypadku reklamacji związanych z umową sprzedaży, do reklamacji prosimy załączyć wadliwy towar.

 5. Reklamacja może być złożona za pomocą formularza udostępnianego przez Operatora na stronach Sklepu, który należy czytelnie wypełnić oraz przesłać na adres Operatora podany w § 1 Regulaminu.

 6. Zgłaszając reklamację prosimy o wskazanie:

 1. Przyczyny reklamacji,

 2. Opisu ewentualnych uszkodzeń/niesprawności towaru,

 3. Daty dokonania zamówienia,

 4. Numeru zamówienia,

 5. Konta Użytkownika, z którego dokonano zamówienia,

 6. Adresu zwrotnego,

 7. Żądania Użytkownika w związku ze składaną reklamacją.

 1. Operator odpowiada wobec Użytkownika, jeżeli towar konsumpcyjny zakupiony w Sklepie w chwili jego dostawy posiadał wady.

 2. Operator nie odpowiada za wady, gdy Użytkownik w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

 3. Operator ustosunkuje się do otrzymanej reklamacji w terminie 14 dni.

 4. W przypadku zasadności reklamacji Operator odeśle sprawny towar na adres podany przez Użytkownika oraz zwróci mu poniesione w związku ze złożeniem reklamacji koszty.

 5. Operator odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.

 6. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Użytkownikiem kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w ustępie poprzedzającym.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

§ 8.

 

 1. Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Użytkownik będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość. Możliwość taka nie przysługuje Użytkownikom będącym Przedsiębiorcami.

 2. Prawo wskazane w ust. 1 nie jest obarczone koniecznością wskazywania przyczyny odstąpienia.

 3. Odstąpienie następuje poprzez złożenie wobec Operatora stosownego oświadczenia wyłącznie w formie pisemnej w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Wzór oświadczenia zamieszczony jest na końcu Regulaminu.

 4. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Operatorowi lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Operatora do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy przy czym Operator nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Należy przesłać zakupiony towar wraz z wszelkimi akcesoriami, dodatkami, dokumentami itp.

 5. Operator wstrzyma się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. W celu otrzymania zwrotu zapłaconej ceny Użytkownik powinien podać nr rachunku bankowego w przeciwnym wypadku zwrot nastąpi na konto, z którego konsument zapłacił za towar.

 7. Zwrotowi podlega zapłacona cena jak również koszt przesyłki od Operatora do konsumenta, przy czym jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Operatora, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 8. Zwrotowi nie podlega koszt przesyłki od konsumenta do Operatora.

 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 w szczególności nie dotyczy ono zamówień zawierających nagrania dźwiękowe (płyty z muzyką) w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 9.

 

 1. Operator jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Zakładając Konto Użytkownika Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych osobowych.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników posiadających Konta Użytkownika wyłącznie w zakresie koniecznym dla właściwego wykonywania świadczonych usług i zawieranych umów sprzedaży.

 4. Administrator danych osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 5. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do wglądu do jego danych a także do wniesienia żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W tym celu należy skierować stosowne podanie pisemne na adres Administratora podany w § 1 Regulaminu.

 6. W każdej chwili Użytkownik może żądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych (usunięcia ich z systemu informatycznego Administratora), jednakże będzie to równoznaczne z usunięciem Konta Użytkownika. W tym celu należy skierować stosowne podanie pisemne na adres Administratora podany w § 1 Regulaminu.

 7. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępnione osobom trzecim wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora, a w szczególności dla realizacji wysyłki zakupionych w sklepie towarów – udostępnienie podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz kurierskie.

 8. W każdym przypadku usunięcia Konta Użytkownika Administrator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Użytkownika.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10.

 

 1. Wszelkie spory wynikłe w związku ze stosowaniem Regulaminu, w braku możliwości polubownego porozumienia, rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby Operatora. Postanowienie to nie wiążę w stosunkach z konsumentami w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.

 2. Informuje się ponadto, że konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów tj. w trybie mediacji przy pomocy mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

 3. Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.

 4. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną zamieszczone na stronach Sklepu oraz przesłane Użytkownikom posiadającym Konta Użytkownika na adres e-mail podany przez nich przy rejestracji. Zmiany obowiązują:

 1. W stosunku do Użytkowników nieposiadających Konta Użytkownika – od dnia ich ogłoszenia na stronach Sklepu.

 2. W stosunku do Użytkowników posiadających Konta Użytkownika – w terminie 14 dni od przesłania im zmian na adres e-mail, przy czym w tym terminie posiadają oni prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

ALL MUSES sp. z o.o.

ul. Bociana 6

31-231 Kraków

   

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

 1. …………………………………….., nr zamówienia: ……………………………………..

 2. …………………………………….., nr zamówienia: ……………………………………..

 3. …………………………………….., nr zamówienia: ……………………………………..

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*): ……………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………..

Adres konsumenta(-ów): ……………………………………..

Podpis konsumenta(-ów): ……………………………………..

Data: ……………………………………..

* - niepotrzebne skreślić

 

Bestsellery
CD STREAMS - Janusz Bielecki
CD STREAMS - Janusz Bielecki

40,00 zł

szt.
CD Vivaldi - The Four Seasons
CD Vivaldi - The Four Seasons

39,99 zł

szt.
Na skraju zagłady
Na skraju zagłady

39,90 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl